MobilKredyt
Strona Główna
O Firmie
Kredyty Samochodowe
Kredyty Gotówkowe
Kredyty Hipoteczne
Leasing
Ubezpieczenia
Wniosek On-Line
Promocje
Kontakt


Mobil Kredyt

Kilińskiego 15
32-020 Wieliczka
woj. małopolskie
(12) 626 13 12 biuro@mobilkredyt.pl
NIP: 868-164- 23-75
Dokumenty - kredyt hipoteczny


W przypadku ubiegania się o kredyt przeznaczony na sfinansowanie celów mieszkaniowych, pożyczki hipotecznej na początku należy przedstawić dokumentypotwierdzające tożsamość Wnioskodawcy, a więc: dowód osobisty orazdrugi dokument tożsamości.

 


Pozostałe dokumenty wymagane przez Bank można podzielić na dwie zasadnicze grupy.

Pierwszagrupa dokumentów odnosi się do sytuacji finansowej Kredytobiorcy i mana celu potwierdzenie źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów orazposiadanych zobowiązań wobec innych instytucji finansowych.

Druga grupa dokumentówdotyczy nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu,Bank będzie chciał potwierdzić jej stan prawny oraz, na podstawiedostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów, podjąć decyzję co domożliwości udzielenia kredytu i zabezpieczenia się na danejnieruchomości.

 

Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów:

W przypadku umowy o pracęnależy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokościuzyskiwanych dochodów, najczęściej każdy Bank posiada swój drukbankowy, który powinien wypełnić  Pracodawca. Często bez względu naźródło uzyskiwanych dochodów zostaniesz też poproszony o wyciąg bankowyz rachunku osobistego, wyciąg z posiadanych kart kredytowych oraz kopięrocznego zeznania podatkowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.

 
W przypadku pozostałych źródeł uzyskiwania dochodówkatalog wymaganych przez poszczególne Banki dokumentów jestzróżnicowany. Jeśli uzyskujesz dochód z tytułu umowy-zlecenia bądźumowy o dzieło, będziesz musiał przedstawić przede wszystkim aktualnei podpisane w ostatnich miesiącach umowy ze zleceniodawcą orazprzedłożyć rachunki za wykonane usługi.


W przypadku prowadzenia działalności gospodarczejnależy przedstawić dokumenty rejestrowe firmy, czyli wpis do ewidencjidziałalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP.Bank będzie najczęściej też wymagał zaświadczenia o niezaleganiuw odprowadzaniu  podatku do Urzędu Skarbowego oraz zaświadczeniao niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bank chce też uzyskać potwierdzenie wysokości dochodu z tytułuprowadzonej działalności. Dokumenty, jakich w tym celu Bank będziewymagał, uzależnione są od formy rozliczania się Twojej firmy z UrzędemSkarbowym.

Jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych, toprzygotuj książkę przychodów i rozchodów oraz ostatnie roczne zeznaniepodatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym. Niekiedy możesz być poproszonyo dostarczenie zeznań podatkowych za wcześniejsze lata.
Jeśli natomiastrozliczasz się w formie karty podatkowej, to w Banku musisz przedłożyćdecyzję dotyczącą ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez UrządSkarbowy na bieżący rok.

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

Wprzypadku zakupu nieruchomości, bez względu na to, czy kupujeszmieszkanie na rynku pierwotnym czy rynku wtórnym, Bank będzie chciałzapoznać się z umową przedwstępną zakupu danej nieruchomości. Jeślinieruchomość ma ustanowioną księgę wieczystą, to potrzebny jestaktualny odpis z nej. Odpis uzyskasz we właściwym dla położenianieruchomości sądzie wieczystoksięgowym.
Należy Zbywcę nieruchomościpoprosić również o akt notarialny bądź inny dokument na podstawiektórego Zbywca nabył daną nieruchomość.
Jeśli chcesz zakupićmieszkanie, które jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalui mieszkanie nie ma jeszcze ustanowionej księgi wieczystej, to postarajsię o zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające, że nie ma żadnychprzeciwwskazań do założenia KW. Dobrze też, jeśli Zbywcę od razurównież poprosisz, aby uzyskał zaświadczenie o braku zaległościw opłatach czynszowych i eksploatacyjnych.

Jeśli zdecydujesz się na zakup mieszkania budowanego przez dewelopera,to oprócz umowy przedwstępnej zakupu będziesz musiał dostarczyć doBanku dokumenty dotyczące reprezentacji dewelopera, np. wyciąg z KRS,pełnomocnictwa, prawomocne pozwolenie na budowę, odpis z KsięgiWieczystej gruntu, na którym odbywa się budowa oraz oświadczeniedewelopera o postępie prac budowlanych, wpłaconych zaliczkachi planowanym terminie ukończenia prac.

Wykonanie: Website