MobilKredyt
Strona Główna
O Firmie
Kredyty Samochodowe
Kredyty Gotówkowe
Kredyty Hipoteczne
Leasing
Ubezpieczenia
Wniosek On-Line
Promocje
Kontakt


Mobil Kredyt

Kilińskiego 15
32-020 Wieliczka
woj. małopolskie
(12) 626 13 12 biuro@mobilkredyt.pl
NIP: 868-164- 23-75
Leasing operacyjny czy finansowy?

Pojęcie leasingu, różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym

a) Strony umowy

Transakcja leasingu jest umową w której udział biorą trzy strony:
 • Leasingodawca (Finansujący) – firmaprowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansującazakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowaniaosobom trzecim w zamian za okresowe płatności
 • Leasingobiorca (Korzystający)– Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu(samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy, maszyny itp.) wzamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty najczęściej płacone sąmiesięcznie, ale dopuszczalna jest płatność rat w okresach innych niżmiesiąc
 • Dostawca (Zbywca) –przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnieużytkowany przez Leasingobiorcę. Wybór przedmiotu leasingu leży postronie Leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa tylko wskazany środektrwały od wybranego przez Klienta dostawcy

b) Najważniejsze cechy umowy leasingu

 • Umowa leasingu powinna być, pod rygorem nieważności zawarta na piśmie
 • Sumarat do spłaty uzgodnionych pomiędzy Leasingodawcą i Leasingobiorcą musibyć co najmniej równa cenie zakupu przedmiotu leasingu
 • Postronie Leasingobiorcy leży obowiązek dokonywania na własny kosztnapraw, przeglądów i konserwacji przedmiotu leasingu oraz płaceniapodatków związanych z własnością i posiadaniem rzeczy
 • Zchwilą zawarcia przez Leasingodawcę umowy sprzedaży z Dostawcą, naLeasingobiorcę przechodzą wszystkie uprawnienia związane z rękojmią igwarancją. Wyjątkiem jest możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży,które to uprawnienie przysługuje wyłącznie Leasingodawcy
 • Doobowiązków Leasingobiorcy należy terminowa płatność rat, zgodnie zzaakceptowanym przez niego harmonogramem. W przypadku opóźnień wpłatnościach rat lub ich braku, Leasingodawcy przysługuje prawo dowypowiedzenia umowy i zwrotu przedmiotu leasingu
 • Pozakończeniu umowy leasingu własność przedmiotu leasingu jest zwykleprzenoszona przez Leasingodawcę na Leasingobiorcę, chyba że obie stronyuzgodniły inny sposób zadysponowania rzeczą po zakończeniu umowy

c) Leasing operacyjny

Najważniejsze cechy umowy leasingu operacyjnego:

 • Umowa została zawarta na czas oznaczony stanowiący conajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem sąrzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne
 • W przypadku nieruchomości podlegających amortyzacji okres ten powinien wynosić co najmniej 10 lat
 • Suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu
 • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca
 • Raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów
 • Leasingobiorcamoże po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cenawykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotuoraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartośćpoczątkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone zuwzględnieniem współczynnika 3

d) Leasing finansowy

Najważniejsze cechy umowy leasingu finansowego:

 • Umowa została zawarta na czas oznaczony, przy czym w tymrodzaju leasingu nie ma ograniczenia co do minimalnego, animaksymalnego czasu trwania umowy
 • Suma rat leasingowych odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu
 • Umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Leasingobiorca
 • Rataleasingowa składa się z dwóch części – części kapitałowej stanowiącejspłatę wartości przedmiotu oraz części odsetkowej stanowiącejwynagrodzenie Leasingodawcy
 • Kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest tylko cześć odsetkowa raty leasingowej

e) Leasing denominowany, indeksowany kursem EUR/USD/CHF

Podpojęciem leasingu denominowanego, indeksowanego kursem EUR/USD/CHFrozumie się umowę leasingu operacyjnego lub finansowego, w którejopłaty leasingowe ustalane są jako równowartość w złotych kwot podanychw walutach obcych (EUR/USD/CHF).

f) Opłaty leasingowe

Pod pojęciem opłaty leasingowej rozumiesię określone w PLN, USD, EUR lub CHF wszelkie opłaty, do uiszczania,których Leasingobiorca jest zobowiązany w związku z zawartą umowąleasingu, a w szczególności:
 • miesięczne opłaty leasingowe – płatne zgóry, w odstępach miesięcznych, opłaty stanowiące spłatę wartościprzedmiotu leasingu, a także opłaty za używanie przedmiotu leasinguoraz sfinansowanie umowy
 • kaucja wstępna –opłata wnoszona przez Leasingobiorcę na zabezpieczenie ewentualnychroszczeń Leasingodawcy w związku z podjętymi przez niego działaniamimającymi na celu doprowadzenie do zawarcia umowy leasingu zLeasingobiorcą
 • opłata wstępna – opłatapoczątkowa, wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu umowyleasingu, na poczet opłaty wstępnej Leasingodawca zalicza kwotę kaucjiwstępnej
 • kaucja gwarancyjna – opłatazwrotna, wnoszona przez Leasingobiorcę wraz z ostatnią opłatąleasingową na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Leasingodawcy ztytułu umowy leasingu operacyjnego. Z uwagi na jej zwrotny charakternie może być zaliczona przez Leasingobiorcę do kosztów uzyskaniaprzychodu. Niewykorzystaną cześć kaucji gwarancyjnej Leasingodawca możezaliczyć na poczet ceny sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniuumowy
 • cena sprzedaży (zwana również wartością resztową)– kwota, do uiszczenia której zobowiązany jest Leasingobiorca z tytułunabycia własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Na poczetceny sprzedaży w umowie leasingu operacyjnego Leasingodawca możezaliczyć niewykorzystaną cześć kaucji gwarancyjnej

g) Harmonogram opłat leasingowych

To harmonogram, na podstawiektórego Leasingobiorca reguluje opłaty leasingowe w wysokości iterminach w nim ustalonych. Harmonogram opłat leasingowych może być:
 • równomierny - harmonogram, w którym wysokość opłat jest stała przez cały okres trwania umowy leasingu
 • degresywny - harmonogram, w którym wysokość opłat zmniejsza się wraz z upływem okresu trwania umowy leasingu
 • sezonowy - harmonogram, w którym wysokość opłat dostosowana jest do sezonowości przychodów Leasingobiorcy

Wykonanie: Website