MobilKredyt
Strona Główna
O Firmie
Kredyty Samochodowe
Kredyty Gotówkowe
Kredyty Hipoteczne
Leasing
Ubezpieczenia
Wniosek On-Line
Promocje
Kontakt


Mobil Kredyt

Kilińskiego 15
32-020 Wieliczka
woj. małopolskie
(12) 626 13 12 biuro@mobilkredyt.pl
NIP: 868-164- 23-75
Polityka prywatności
Ochrona prywatności użytkowników naszego serwisu to priorytet w działaniu naszej firmy.
Poniższy wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu MobilKredyt.pl

Jakie rodzaje informacji przechowujemy?
Zbierane przez nas dane wykorzystywane są tylko na potrzeby przygotowywania ofert kredytowych oraz w celu przekazania ich do banku .
Mobil Kredyt z siedzibą w Krakowie , ul. Wielicka 25/36 (przedstawiciel banku), na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje, iż jestAdministratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych.
Dane będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawieraniem i wykonywaniem czynności bankowych, a także w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank.
Dane osobowe mogą być w tym samym celu przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz wskazanym przez Pana/Panią  przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani / Panu na podstawie art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych  oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.

Przechowywanie danych
Dane osobowe zawarte w formularzach i wnioskach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze serwisu MobilKredyt.pl w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa.

Prawa użytkownika
Mobil Kredyt  zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.), zapewnia wszystkim Użytkownikom serwisu MobilKredyt.pl możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z naszej bazy danych. Aby dokonać zmiany w przekazanych nam danych, prosimy o przesłać emaila pod adres: biuro@mobilkredyt.pl  z informacją o zmianach.

Niniejszym
● W celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, wyrażam zgodę na weryfikację informacji dotyczących mojej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej w miejscu zamieszkania/pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Banku lub działającą na zlecenie Banku jedną z niżej wymienionych firm:
1. APS Poland SA z siedzibą we Wrocławiu
2. KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
● Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez BIK SA przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnice bankowa, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia otrzymania przez BIK SA takiej informacji lub zapytania oraz na przetwarzanie i udostępnianie przez BIK S.A. przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnice bankowa, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem – w zakresie przewidzianym przepisami Prawa bankowego oraz innych ustaw.
● Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych upoważniam bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A., z siedziba w Warszawie przy Pruszkowskiej 17 („BIK SA”) do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
● Bank może przekazać dane osobowe Kredytobiorcy oraz informacje uzyskane przy zawieraniu wykonywaniu umowy do Międzybankowej Informacji Gospodarczej - Bankowego Rejestru, którego administratorem jest Związek Banków Polskich, z siedziba przy ul. Smolnej 10A, 00-375 Warszawa. Dane te mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym.
● Upoważniam Bank do przekazania moich danych w celu promocji i reklamy działalności jednostkom powiązanym z Bankiem lub należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz jednostkom współpracującym z Bankiem przy zawarciu umowy.
● Posiadam zgodę Współmałżonka na przekazanie jego/jej danych osobowych na podstawie art.25 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z pózn. zm.). Zobowiązuję się przekazać Współmałżonkowi informacje zawarte w powyższej „Informacji Administratora Danych” wraz z informacją, ze jego/jej dane Bank otrzymał ode mnie. Współmałżonkowi przysługuje prawo wniesienia zadania zaprzestania przetwarzania jego/jej danych.
● Oświadczam, ze przeciwko mnie, ani mojemu współmałżonkowi nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne, ani tez nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, w wyniku, którego mogłoby być wszczęte przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne.
● Oświadczam, ze nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidacje majątku dłużnika.
● Upoważniam Bank do zasięgnięcia w innych instytucjach i innych bankach dotyczących mnie informacji o sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej.
● Upoważniam Bank do zasięgnięcia u mojego pracodawcy informacji o uzyskiwanym przeze mnie wynagrodzeniu i zobowiązuje się do przekazania pracodawcy informacji o udzielonym upoważnieniu.
● Pod odpowiedzialnością karna (art. 297 KK) potwierdzam zgodność z prawda podanych informacji.


W przypadku wysłania wniosku oraz telefonicznie podania dodatkowych danych osobowych wyrażam zgodę dla MobilKredyt.pl oraz banków i instytucji finansowych z nim współpracujących.

Jeśli nie wyrażasz zgody proszę o nie wysyłanie wniosku.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii na poniższy adres e-mail: biuro@mobilkredyt.pl


Wykonanie: Website